THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • Chip 3D V-NAND.
 • Chuẩn giao tiếp M2.
 • Bảo mật dữ liệu :
 • AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).
 • TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667).
 • Tốc độ đọc: 2200 MB/s (256GB), 2500MB/s (512GB).
 • Tốc độ ghi: 900 MB/s (256GB), 1500MB/s (512GB).
 • Chip 3D V-NAND.
 • Chuẩn giao tiếp mSATA.
 • Bảo mật dữ liệu :
 • AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).
 • TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667).
 • Tốc độ đọc : 540 MB/s.
 • Tốc độ ghi : 520 MB/s.
 • Chip 3D V-NAND.
 • Chuẩn giao tiếp mSATA.
 • Bảo mật dữ liệu :
 • AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).
 • TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667).
 • Tốc độ đọc : 540 MB/s.
 • Tốc độ ghi : 520 MB/s.
 • Chip 3D V-NAND.
 • Chuẩn giao tiếp M2.
 • Bảo mật dữ liệu :
 • AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667).
 • Tốc độ đọc: 2200 MB/s (256GB), 2500MB/s (512GB).
 • Tốc độ ghi: 900 MB/s (256GB), 1500MB/s (512GB).
 • Chip 3D V-NAND.
 • Chuẩn giao tiếp mSATA.
 • Bảo mật dữ liệu :
 • AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE).
 • TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667).
 • Tốc độ đọc : 540 MB/s.
 • Tốc độ ghi : 520 MB/s.